Изберете тип на сертификат од https://www.kibstrust.mk/mk-MK/Home/ElektronskiPotpis

Одете на копчето Купи;

Пополнете ја формата за внес, генерирајте порачка и отпечатете ја;

Дојдете лично во Регистрационата канцеларија на Издавачот на адреса https://www.kibstrust.mk/mk-MK/Home/Contact, заедно со документите потребни при издавање дигитален сертификат.

 

Сертификатот ќе го добиете истиот ден откако:

- ќе ви биде направена лична верификација на идентитетот

- извршите плаќање.

PKI е надворешен медиум за чување на парот на клучеви и сертификатот. Предноста на PKI е во дополнителната заштита на Вашиот приватен клуч со којшто се креира Вашиот електронскиот потпис. Дополнителната заштита е во тоа што: 

         - Приватниот клуч генериран на PKI е невозможно да биде експортиран надвор од PKI. 

         - Кога се користи приватниот клуч задолжително се внесува PIN. 

PKI обезбедува т.н дво-нивовска заштита: нешто што имате (PKI) и нешто што знаете (PIN).

Сервиси на е-Влада

Електронско банкарство

Електронско потпишување на документи во Acrobat Reader

Потпишување на пораки во Mail клиенти (MS Outlook, ..)

...