History of documents

History of documents

Периодично КИБС публикува нови верзии на своите Правила за издавање на квалификувани сертификати и други документи. Оваа секција претставува централно место за објавување на информации за изминати верзии. Во зависност од условите во договорот што го имате прифатено во рамките на процесот на барање на сертификат вие можете да бидете обврзани со промените од оваа секција

  • Правилата на КИБС за издавање на квалификувани сертификати - Верзија 3.1(важност до: 1 Октомври 2012)
  • Правилата на КИБС за издавање на квалификувани сертификати - Верзија 3.0 (важност до: Октомври 2011)
  • Правилата на КИБС за издавање на квалификувани сертификати - Верзија 2.0 (важност до: Април 2010)
  • Политиката на издавачот на временски печати КИБС Моментум - Верзија 1.0(важност до: 15 Мај 2012)
  • Practices Updates and Notices