Изминати верзии на документи

Изминати верзии на документи

Периодично КИБС публикува нови верзии на своите Правила за издавање на квалификувани сертификати и други документи. Оваа секција претставува централно место за објавување на информации за изминати верзии. Во зависност од условите во договорот што го имате прифатено во рамките на процесот на барање на сертификат вие можете да бидете обврзани со промените од оваа секција

ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАЧОТ НА СЕРТИФИКАТИ:

  • Правилата на КИБС за издавање на квалификувани сертификати - Верзија 3.1(важност до: 1 Октомври 2012)
  • Правилата на КИБС за издавање на квалификувани сертификати - Верзија 3.0 (важност до: Октомври 2011)
  • Правилата на КИБС за издавање на квалификувани сертификати - Верзија 2.0 (важност до: Април 2010)

ВРЕМЕНСКИ ПЕЧАТ KIBS MOMENTUM

  • Политиката на Издавачот на временски печати КИБС Моментум - Верзија 1.0 (важност до: 15 Мај 2012)
;