Како до сертификат за електронски потпис?

Изберете тип на сертификат од https://www.kibstrust.mk/mk-MK/Home/ElektronskiPotpis

Одете на копчето Купи;

Пополнете ја формата за внес, генерирајте порачка и отпечатете ја;

Дојдете лично во Регистрационата канцеларија на Издавачот на адреса https://www.kibstrust.mk/mk-MK/Home/Contact, заедно со документите потребни при издавање дигитален сертификат.

 

Сертификатот ќе го добиете истиот ден откако:

- ќе ви биде направена лична верификација на идентитетот

- извршите плаќање.

PKI е надворешен медиум за чување на парот на клучеви и сертификатот. Предноста на PKI е во дополнителната заштита на Вашиот приватен клуч со којшто се креира Вашиот електронскиот потпис. Дополнителната заштита е во тоа што: 

         - Приватниот клуч генериран на PKI е невозможно да биде експортиран надвор од PKI. 

         - Кога се користи приватниот клуч задолжително се внесува PIN. 

PKI обезбедува т.н дво-нивовска заштита: нешто што имате (PKI) и нешто што знаете (PIN).

Сервиси на е-Влада

Електронско банкарство

Електронско потпишување на документи во Acrobat Reader

Потпишување на пораки во Mail клиенти (MS Outlook, ..)

...

Локални регистрациони канцеларии - банки

Адреса: ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје
Телефон: + 389 2 3200 600
Работно време: Понеделник - Петок 08:00 - 16:00

Адреса: Максим Горки бр.6, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 3111 111
Работно време:  Понеделник - Петок: 08.30 -16.30

Адреса: Анкарска 33, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 308 7250
Работно време: Понеделник - Петок: 08.30 - 16.30

Адреса: ул. Никола Кљусев бр. 2, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 3249 440
Работно време: Понеделник - Петок: 08.00 - 19.00

Адреса: Бул. Мајка Тереза бр. 1, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 15600
Работно време: Понеделник – Петок: 08.00 - 18.00

Адреса: ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје
Телефон: + 389 2 3102 500
Работно време: Понеделник - Петок: 08.00 - 18.00

Адреса: ул. Даме Груев бр.1
Телефон: +389 2 3289 440
Работно време: Понеделник - Петок: 08:30 - 16:30