Доказ за точно ВРЕМЕ на електронска активност СО ЛЕСЕН МЕТОД ЗА ПРИМЕНА користејќи ДОВЕРЛИВ ВРЕМЕНСКИ ЖИГ ИСПОРАЧАН СОГЛАСНО RFC 3161

Доверливата услуга Momentum Ви обезбедува означување на време кое дава силен правен доказ дека содржината на Вашата работа постоела во моментот и не се менувала од тоа време.

Правно дејство на електронскиот временски жиг 

Од кој момент ве покрива осигурувањето што го извадивте? Кога е издадена фактурата? Дали вашето барање е направено на време? Дали договорот кој електронски го потпишав има правна вредност? Дали платниот налог е валиден?
Сертифицираното точно време е од суштинско значење при обезбедување докази и интегритет на податоците врз кои е ставен временски жиг.

Согласно тело за проверка на сообразност регистрирано во ЕУ, КИБС е сообразен со регулативата eIDAS на ЕУ

Врз основа на декларацијата за сообразност со број eIDAS200002, КИБС обезбедува квалификувана доверлива услуга – издавање на квалификуван временски жиг. Услугата Momentum ги задоволува најмалку следните стандарди:
  • RFC 3161
  • RFC 3628
  • ETSI TS 319 421
  • ETSI TS 319 422
  • ETSI TS 102 023
Momentum service The service incorporates creating, cheking and reviewing of timestamps in a readable form
Structure hash algorithm and hash value of the document on which the timestamp is applied or attached
date and coordinated universal time (UTC)
identifier of the Momentum service provider
Use while working with documents in legal entities
with documents in public administration
with documents from natural persons
Use in order to label digital documents, by which they would be secured from forgery
digital documents sent to the public administration offices
contracts, e-invoices or other digital documents sent to banks, insurance companies, partner companies, service providers in digital form
forgery protection of software code
Technical preconditions Requires application which will generate hash from the document which is about to receive a timestamp
   
Услуга Momentum Се состои од креирање, проверка и прегледување на временските жигови
Карактеристики Препознаен и компатибилен со повеќето оперативни системи и апликации, вклучувајќи ги Microsoft, MacOS, Adobe, Kofax и други
Сообразен со стандардот RFC 3161, со користење 256-, 384-, 512-bit hash алгоритам
Произведува правно прифатливи, безбедни електронски потписи кои неможе да бидат одбиени или да бидат одречени
KIBSTrust управува со одржувањето и безбедноста на овој модел на испорака на софтвер како услуга (SaaS) вклучително и проценка на сообразноста со eIDAS 
Примена при работа со
документи кај правни лица
документи кај јавна администрација
документи кај физички лица
Користење со цел означување електронски документ, со што би се заштитиле од фалсификување
електронски документ кој ќе биде испратен до канцелариите на јавната администрација
договори испратени во електронска форма до банки, осигурителни компании, партнерски компании, даватели на услуги, е-фактури и други дигитални документи
софтвер за заштита од фалсификување
Технички предуслови Повеќето апликации што работат со документи, можат да создадат hash, врз основа на кој ќе се добие доверлив временски жиг од KIBSTrust Momentum

Ценовник за услуга Momentum


преземи

Често поставувани прашања

Прегледај